Voorwaarden en Condities

IIntroductie

Deze Website Standaard Voorwaarden ( deze “Voorwaarden” of deze “Standaardvoorwaarden voor de Website”) op deze webpagina, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, inclusief alle pagina’s op deze website(hierna gezamenlijk aangeduid als deze “Website”).Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Website en door deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle hierin vervatte voorwaarden volledig.U mag deze Website niet gebruiken indien u bezwaren hebt tegen één van deze Algemene Voorwaarden van de Website. Deze Website is niet bestemd voor gebruik door minderjarigen(gedefinieerd als personen die niet tenminste 18 jaar oud zijn). en u mag deze Website niet gebruiken als u minderjarig bent.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die je bezit, die u eventueel op deze Website hebt laten opnemen, onder deze Voorwaarden, Vantage Circle en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle rechten op de intellectuele eigendom en het materiaal op deze Website, en al deze rechten zijn voorbehouden. U krijgt een beperkte licentie, onderworpen aan de beperkingen voorzien in deze Voorwaarden, om het materiaal op deze Website te bekijken.

Beperkingen

U bent uitdrukkelijk en nadrukkelijk beperkt tot al het volgende: Het publiceren van enig websitemateriaal in welke media dan ook: Het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Website materiaal; Het publiekelijk uitvoeren en/of vertonen van enig Website materiaal; Het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website; Het gebruik van deze Website op een manier die invloed heeft op de toegang van gebruikers tot deze Website; Het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een wijze die schade toebrengt of kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of bedrijfsentiteit; Zich bezighouden met datamining, data harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website; Gebruik van deze Website om deel te nemen aan reclame of marketing; Bepaalde delen van deze Website zijn beperkt toegankelijk voor u en Vantage Circle kan de toegang van u tot bepaalde delen van deze Website verder beperken, op elk moment, naar eigen en absoluut goeddunken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor deze Website zijn vertrouwelijk en u dient deze informatie vertrouwelijk te houden.

Jouw inhoud

In deze Website Algemene Voorwaarden, Onder “Uw Content” wordt verstaan alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u verkiest op deze Website weer te geven. Met betrekking tot Uw Content verleent u Vantage Circle, door deze weer te geven, een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle mogelijke media. Uw Content moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Vantage Circle behoudt zich het recht voor om Uw Content te allen tijde, en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving van deze Website te verwijderen.

Geen garanties

Deze Website wordt aangeboden “zoals hij is,” met alle gebreken, en Vantage Circle doet geen uitdrukkelijke of impliciete toezeggingen of geeft geen garanties, van welke aard dan ook in verband met deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze Website worden opgevat als advies of consultatie van u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Vantage Circle, noch haar functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk zijn jegens u voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins, en Vantage Circle, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Schadeloosstelling

Hierbij vrijwaart u Vantage Circle in de ruimste zin van het woord van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van acties, schade en uitgaven( inclusief redelijke advocaatkosten) voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enige toepasselijke wet, zal dergelijke onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet als geheel onafdwingbaar of ongeldig maken, en zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

Variation of Terms

Het is Vantage Circle toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u dergelijke Voorwaarden regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden die op het gebruik van deze Website van toepassing zijn begrijpt.

Opdracht

Het is Vantage Circle toegestaan haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, over te dragen en uit te besteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen of uit te besteden.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden, met inbegrip van eventuele juridische kennisgevingen en disclaimers op deze Website, vormen de volledige overeenkomst tussen Vantage Circle en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.